Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.”


WyszukiwarkaGodziny treningów

Karty Benefitowe

Zawodnicy

Facebook - Palestra

Tagi

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Polski Związek Kickboxingu (w skrócie PZKB), zwany dalej „Związkiem", jest ogólnokrajowym związkiem sportowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym.

§ 2

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn.zm.) przepisów ustawy O kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. W zakresie swej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

§ 3

1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Kickboxing Federation.

§ 4

1. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Związek działa w dyscyplinie kickboxing (wg regulaminów: semi-contact, light-contact, full-contact, low kick, boxe savate i muay-thai) i jest jedynym reprezentantem tej dyscypliny sportu w kraju i za granicą.

§ 6

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

1. Wszelka działalność związana z uprawianiem kickboxingu musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Związku

2. Członkowie Związku organizują działalność w dziedzinie kickboxingu na zasadach określonych przez Związek

§ 8

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do realizacji swoich celów Związek może zatrudnić pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 9

1. Celem Związku jest rozwój i popularyzacja kickboxingu w Polsce oraz zrzeszanie stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kickboxingu
2. Związek reprezentuje ruch kickboxingu w kraju i za granicą.

 
§ 10

Związek realizuje swoje cele przez:
1. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
2. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród członków Związku,
4. organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
5. nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
6. przyznawanie licencji zawodnikom, sędziom, egzaminatorom na stopnie szkoleniowe oraz trenerom i instruktorom,
7. reprezentowanie kickboxingu w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
8. przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
9. organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa profesjonalnego, po wcześniejszym uzyskaniu stosownej koncesji.
10. opracowywanie kierunków rozwoju kickboxingu w kraju i czuwanie nad ich realizacją
11. opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych i systemów zawodów,
12. prowadzenie i organizowanie:
a) szkolenia zawodników,
b) szkolenia i doszkalania kadry szkoleniowej oraz sędziów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
c) kontaktów sportowych z organizacjami za granicą;
13. organizowanie lub współuczestniczenie w organizacji zawodów krajowych w randze Mistrzostw Polski, międzynarodowych i pucharowych,
14. nadawanie uprawnień instruktorskich, sędziowskich i mistrzowskich zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz ustalanie zasad nadawania stopni szkoleniowych,
15. ustalanie reprezentacji narodowej na zawody międzynarodowe,
16.sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kickboxingu, zwłaszcza w zakresie,
a) rozwoju tej dyscypliny sportu,
b) prowadzenia klasyfikacji sportowej,
c) organizacji rozgrywek wszystkich kategorii wiekowych i grup rozgrywkowych,
d) realizacji kalendarza imprez sportowych,
e) prowadzenia rejestracji wyników, ewidencji dokumentacji sportowej,
f) prowadzenia ewidencji zawodników, działaczy i sędziów,
g) nakładania kar dyscyplinarnych,
h) przestrzegania obowiązujących regulaminów Związku,
17. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad innymi członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportów walki,
18. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,

§ 11

Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie Związku dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 13
1. Członkami zwyczajnymi są:
a) kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, co najmniej raz w roku kalendarzowym.

b) Okręgowe Związki Kickboxingu (zwane OZKB).

2. Liczbę i teren działania Okręgowych Związków Kickboxingu określa Zarząd Związku, przy czym OZKB może swoim zasięgiem obejmować obszar jednego lub kilku województw.

 
§ 14

1. Członkiem wspierającym Związku może być:
a) osoba prawna lub fizyczna, która zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Związku i zadeklaruje pomoc finansową na rzecz Związku albo sposonsorująca jego działalność.

2. Członkowie wspierający - osoby prawne - działają w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 15

1.Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walny Zjazd Delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju kickboxingu.
2. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walny Zjazd Delegatów.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich
.

§ 16

Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje uchwałą Prezydium Zarządu Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 17

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu.
2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 18

Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego kickboxingu
2. przestrzegania zasad statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w Związku,
3. opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Związku.
4. dbania o swój wysoki poziom moralny i etyczny,
5. dbania o dobre imię Związku.

§ 19

Członkowie Związku mogą nawiązywać kontakty sportowe z organizacjami zagranicznymi tylko po zaopiniowaniu przez Zarząd Związku.

§ 20

Członkostwo zwyczajne i wspierające Związku ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uregulowaniu zobowiązań finansowych,
2. utraty osobowości prawnej lub zaprzestania działalności w zakresie kickboxingu
3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres roku po uprzednim upomnieniu,
4. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie.

§ 21

1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku - Zarządowi przysługuje prawo:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
b) odmówienia poparcia i pomocy na czas usunięcia uchybień,
c) zawieszenia w prawach członka polegającego na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych,
d) wykluczenia członka za działalność na szkodę Związku po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez Komisję Dyscyplinarną lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział IV
Władze Związku.

§ 22

Władzami Związku są:
1. Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek stanowią urzędujący członkowie Zarządu.
3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 25

1. Członkowie władz Związku, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych obowiązków i nie biorą, bez usprawiedliwienia, udziału w posiedzeniach władz przez okres co najmniej trzech miesięcy, mogą być zawieszeni w prawach członka tych władz do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Uchwałę o zawieszeniu podejmują odpowiednie władze po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Walny Zjazd Delegatów
§ 26

1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd co cztery lata w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
3. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1. uchwalenie generalnych kierunków działalności Związku,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór prezesa,
5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Związku.

 
§ 28

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, wybrani na zjazdach lub zebraniach jednostek lub organizacji określonych w § 13, wg klucza wyborczego jeden członek zwyczajny jeden głos,
2. zaproszeni goście posiadają bierne prawo wyborcze,
3. z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi, członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali delegatami, oraz zaproszeni goście,
4. członkowie ustępującego Zarządu, którzy nie otrzymali absolutorium, mogą ponownie kandydować do władz Związku po zatwierdzeniu ich kandydatur przez co najmniej 2/3 delegatów obecnych na Zjeździe.

 
§ 29

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem.

§ 30

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek władzy rejestracyjnej albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 
Zarząd Związku
§ 31

1. Zarząd Związku składa się z 5 do 7 członków, w tym: prezesa i wiceprezesów.
2. Prezes Związku wybierany jest przez Zjazd Delegatów w drodze oddzielnego, tajnego głosowania. W przypadku ustąpienia Prezesa Związku w trakcie trwania kadencji, Zarząd powierza pełnienie obowiązków Prezesa jednemu z wiceprezesów do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin działania zatwierdzony przez Zarząd.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

§ 32

Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie zarządzeń władz w zakresie rozwoju kickboxingu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów
3. występowanie do władz w sprawach dotyczących działalności Związku,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami,
5. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
6. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Dyscyplinarnej,
7. reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach sportowych,
8. powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie komisji problemowych, oraz uchwalanie regulaminów działania tych organów,
9. rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Związku i jego członków,
10. powoływanie Komisji Dyscyplinarnej i rozstrzyganie odwołań od jej orzeczeń,
11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
12. ustalanie centralnego kalendarza imprez,
13. kontrola działalności członków Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. występowanie w sprawie nadania lub odebrania honorowego członkostwa,
15. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub ustania członkostwa,
16. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
17. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubów sportowych,
18. rozpatrywanie odwołań od postanowień zarządów OZKB.

§ 33

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 34

W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Związku kieruje prezes i wiceprezesi, którzy tworzą prezydium Zarządu.
1. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Prezydium Zarządu działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 35

Przy Zarządzie Związku działają komisje problemowe jako organy doradcze i opiniodawcze. Organy te powołuje Zarząd Związku, a ich działalność prowadzona jest w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 36

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi lub w miarę potrzeby - władzy rejestracyjnej.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie z działalności Zarządu oraz z wnioskiem o udzieleniu lub nieudzielaniu absolutorium.
7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia.

§ 37

Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Związku osób.

§ 38

Związek może występować o nadanie odznaczeń resortowych działaczom i zawodnikom.

Rozdział VI
Kary.

§ 39

1. Związek ma prawo nakładania kar na:
a) członków Związku,
b) działaczy,
c) zawodników,
d) trenerów i instruktorów,
e) sędziów i egzaminatorów.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny Związku uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd.

§ 40

W Związku działa Komisja Dyscyplinarna. Od orzeczeń dyscyplinarnych przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOL na zasadach określonych w art. 43 ustawy o sporcie kwalifikowanym.

§ 41

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:
1.Orzekanie w sprawach związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami sportowymi reguł technicznych i dyscyplinarnych.
2.Rozpatrywanie skarg członków Związku i ich przedstawicieli.
3.Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających.
4.Opracowanie regulaminu dyscyplinarnego Związku..

 
 

Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku.

§ 42

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) wpływy z zawodów i pokazów organizowanych przez Związek,
b) dotacje,
c) składki roczne członków Związku, których wysokość ustala Zarząd Związku,
d) darowizny,
e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) zapisy, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji.
3. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.

§ 43

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa i jednego z wiceprezesów.

 

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku.

§ 44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 45

Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 
§ 46

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi Delegatów a między zjazdami Zarządowi.

 

Tagi:

Do góry

Copyrights  © 2007 Muay Thai, Boks, K-1 & MMA Gym - PALESTRA Warszawa, Łukasz Rola
 

Projekt: compexsoft.com